За Проекта

Проект „Хляб за социална промяна“ с входящ номер BG05/470 получи финансиране в рамките на първия конкурс за набиране на проектни предложения по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г. Проектът е по тематична област „Социално включване и овластяване на уязвими групи“ и тематичен приоритет „Разширяване на предоставяните услуги за подобряване на благосъстоянието на целевите групи“. Средствата с общ размер на безвъзмездна финансова помощ 11 644.44 евро ще бъдат усвоени за ремонт на Хлебна къща в Стария град на гр.Пловдив и организиране на дейности и събития. Партньори на Международният съвет на самодейните средища в гр.Пловдив са Български Червен Кръст – гр.Пловдив и сдружение Съпорт.

Очаквайте подробности!

Hands