Незрящи месиха хляб като форма на рехабилитация и интеграция

Незрящи месиха хляб като форма на рехабилитация и интеграция

На 16 април 2014 г. в Национален център за рехабилитация и интеграция на слепи хора в кв.Столипиново, гр.Пловдив се проведе занимание с приготвяне на хляб с група от зрящи и незрящи хора. Участниците имаха възможност както да научат нещо ново за хляба, така и да натрупат ценен преживелищен опит от социалното взаимодействие с другите участници в заниманието. Ателието е част от дейностите по проекта „Хляб за социална промяна“ , който получи финансиране в рамките на първия конкурс за набиране на проектни предложения по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г. Проектът е по тематична област „Социално включване и овластяване на уязвими групи“ и тематичен приоритет „Разширяване на предоставяните услуги за подобряване на благосъстоянието на целевите групи“.